Aktuální problémy mechaniky tekutin 2011

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškovat 5, Praha, 16.– 17. února 2011

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin, řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.

Konference je připravována jako dvoudenní s možností presentace příspěvku též formou posteru. Do plenárních jednání budou přednostně zařazeny příspěvky, týkající se zájmu co nejširšího počtu posluchačů, které bude možno přednést v ucelené podobě v čase vyhrazeném pro jednu přednášku (15 minut + 5 minut pro následnou diskusi). Výstava posterů je plánována po celou dobu jednání konference. Čas pro diskuse u posterů bude vyhrazen v programu konference.

Přihlášky

Přihlášky k účasti zašlete na adresu sekretariátu konference nejpozději do 17. ledna 2011. Pokud nabízíte příspěvek, zašlete současně s přihláškou i jeho stručný souhrn (cca 10 řádek textu) a sdělení, zda dáváte přednost presentaci mluvené či formou posteru. Pokud by z organizačních důvodů bylo nutno nabízený příspěvek zařadit jinak, účastník bude o změně včas vyrozuměn.

Přihláška ke stažení: DOC PDF

Příspěvky

Příspěvek přijatý k otištění ve sborníku, týkající se přednášky či posteru, musí splňovat tyto požadavky:

  • Musí být doručen v čistopisné formě do Ústavu termomechaniky nejpozději do 28. ledna 2011 (lze také v elektronické formě ve formátu .pdf nebo .doc).
  • Musí mít 2 nebo 4 strany formátu A4 (lichý anebo vyšší počet stran nebude akceptován).
  • Musí být vypracován češtině nebo v angličtině, u příspěvků v češtině musí být též anglický překlad názvu.
  • Grafické rozvržení stránky (okraje, velikost písma) musí odpovídat vzoru pro psaní textu, který je přiložen k této pozvánce.

Výtisk sborníku konference obdrží každý účastník při registraci.

Při sestavování programu se budeme v maximální míře snažit vyjít vstříc časovým možnostem přednášejících - termín zařazení Vašeho příspěvku do programu konference si můžete dohodnout s organizátory předem, nejpozději však týden před zahájením konference.

Vzor příspěvku ke stažení: DOC PDF

Účastnický poplatek

Je stanoven na základě předpokládaných nákladů jako smluvní cena ve výši 3 200,- Kč včetně 20% DPH při platbách na bankovní účet Ústavu termomechaniky, provedených nejpozději do 31. ledna 2011. Při pozdějších platbách převodem anebo v hotovosti při registraci v ÚT se konferenční poplatek zvyšuje o 200,- Kč, tj. na 3 400,- Kč včetně 20% DPH. V účastnickém poplatku jsou kromě organizačních výdajů pořadatelů zahrnuty náklady na jeden výtisk sborníku konference. Výtisk sborníku konference obdrží každý účastník při registraci. V případě neúčasti přihlášeného účastníka poplatek nevracíme, ale je možno vyslat zástupce.

Bankovní spojení Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Československá obchodní banka a. s. Praha 8, Ke Stírce 50,
účet č. 101289018 / 0300, variabilní symbol 791138, konstantní symbol 0308
IČO: 61388998 DIČ: CZ61388998

Žádost o vystavení daňového dokladu ke stažení: DOC PDF

Registrace

Registrace účastníků bude ve středu 16. února 2011 od 7.30 hod. do zahájení konference.

Těšíme se na Vaši účast na konferenci.
Budeme velice rádi, jestliže o této připravované akci budete informovat též své kolegy.

 Logo ÚT Logo ČVUT Logo Univerzity Toulon

Organizátoři:
prof. Ing. J. Příhoda, CSc. (ÚT AV ČR)
prof. RNDr. K. Kozel, DrSc. (ČVUT Praha)
prof. Ph. Fraunié (LSEET/CNRS Toulon)

Kontaktní osoba: Hana Plavcová


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS