Seminář Interakce a zpětné vazby 2010

Konference
Praha, 23.–24. listopadu 2010

Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou

V pořadí již sedmnáctý seminář si klade za cíl v relativně úzkém kruhu odborníků z uvedené oblasti prodiskutovat do větší hloubky otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami a přispět ke vzájemné informovanosti a k neformální spolupráci výzkumných pracovišť, případně vzbudit zájem o studium podobných problémů. Předpokládá se účast odborníků z vysokých škol, výzkumu a vývoje.

Jednání bude zahrnovat následující tématické okruhy:

  • kmitání a stabilita dynamických systémů s vazbami na okolní prostředí;
  • šíření zvukových vln způsobených vibracemi tělesa v tekutině;
  • dynamika mechanických systémů se zpětnými vazbami, mechatronické aktivní prvky;
  • metody měření a identifikace v interakčních úlohách a v systémech se zpětnou vazbou;
  • úlohy interakce v biomechanice;
  • hydroelasticita rotačních strojů (ložiska, lopatky, labyrinty, spáry);
  • analytické, numerické a simulační metody řešení úloh interakce kmitajících těles s okolním prostředím.

Jednacími jazyky semináře budou čeština a slovenština, případně angličtina. Seminář se bude konat v přednáškovém sále Ústavu termomechaniky.

Těšíme se na Vaši účast na semináři. Budeme velice rádi, jestliže budete o této akci informovat též své kolegy.

Za organizátory semináře: Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS