Termoanemometrická měření v nízkorychlostním axiálním kompresoru

Přednáška
Prednášející: Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Datum: 27. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.

Anotace: Čtyřstupňový nízkorychlostní axiální kompresor je v NASA GRC provozován s cílem detailního porozumění komplexním proudovým jevům ve vícestupňových lopatkových strojích. Jednou z experimentálních metodik použitých pro tento účel byla termo-anemometrie, specificky sondy se žhaveným filmem. Důvodem pro použití těchto sond byl předpoklad větší odolnosti proti poškození sond nečistotami unášenými nasávaným nefiltrovaným proudem vzduchu. Přednáška začne stručným popisem kompresoru a osazení aerodynamickými sondami s traverzéry. Jádrem přednášky je vysvětlení teorie funkce sondy s děleným žhaveným filmem a navrženého schématu redukce naměřených dat k rozlišení velikosti rychlosti a směru proudu. Při měření byly použity tři typy sond: drátková sonda, sonda s cylindrickým filmem a sonda s děleným cylindrickým filmem. Porovnání dat z těchto sond překvapivě prokázalo, že frekvenční odezva sondy s děleným filmem byla velmi blízká sondě drátkové, zatímco sonda s neděleným filmem výrazně zaostávala. Je nutno zde ale zdůraznit, že frekvence průchodů rotorových lopatek výzkumného kompresoru je nízká, jmenovitě 640 Hz. Během měření se objevily neočekávané nepravidelnosti v datech, které se ale podařilo vysvětlit. V prvním případě to byl vliv zakřivení odtokové hrany statorových lopatek a ve druhém případě se jednalo o malou překážku v rotoru. Obě tyto kuriozity budou v přednášce rovněž zmíněny.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS