foto

prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Telefon +420 266 053 414 E-mail uruba@it.cas.cz Místnost M2501 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Funkce vedoucí laboratoře Odborné zaměření turbulence, dynamika nelineárních systémů, experimentální metody Osobní stránka
Životopis
Vzdělání
1981    Ing.      Aplikovaná mechanika    FSI ČVUT
1990    CSc.    Aplikovaná mechanika    ČSAV
2007    Doc.    Aplikovaná mechanika    FSI ČVUT
2014   Prof.     Strojní inženýrství              ZČU FSt

Zaměstnání
1981-1984     Ústav pro výzkum motorových vozidel           samostatný výzkumný pracovník
1984-1987     Ústav termomechaniky ČSAV (AV ČR)          interní aspirant (doktorand)
1987-1995     Ústav termomechaniky AV ČR                      vědecký pracovník
1995-2011     Ústav termomechaniky AV ČR, (v.v.i.)           vedoucí oddělení
2011-             Ústav termomechaniky AV ČR, (v.v.i.)           vedoucí laboratoře

Stáže
1993-1994    CEAT Université de Poitiers, Francie          9 měs.
2006             Queens University, Belfast, UK                    2 měs.

Zájmy
Dynamika tekutin, smykové vrstvy, turbulence, koherentní struktury, turbulentní difúze, teorie dynamických systémů, experimentální metody v mechanice tekutin.
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
   Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav: On the receptivity of the by-pass transition to the length scale of the outer stream turbulence. European Journal of Mechanics B-Fluids, Roč. 19, (2000), s. 707-722. ISSN 0997-7546
   Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Mazur, Oton: Control of a channel-flow behind a backward-facing step by suction/blowing. International Journal of Heat and Fluid Flow, Roč. 28, č. 4 (2007), s. 665-672. ISSN 0142-727X
   Uruba, Václav - Mazur, Oton - Jonáš, Pavel: Jet in crossflow: A few remarks on the crossflow structure influence. 3-211-00753-9. In: Manipulation and control of jets in crossflow. Wien : Springer, 2003 - (Karagozian, A.;Cortelezzi, L.; Soldati, A.) s. 77-86. - (Courses and Lectures. CISM.)
   Hladík, Ondřej - Jonáš, Pavel - Uruba, Václav: Dynamics of turbulent spots in transitional boundary layer. Journal of Physics, Conference Series, č. 318, (2011), s. 1-5. ISSN 1742-6596.
   Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Hladík, Ondřej: Dynamical structure of the turbulent boundary layer on rough surface. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 603-604. ISSN 1617-7061
   Uruba, Václav - Knob, Martin: Dynamics of a Boundary Layer Separation. EngineeringMechanics, Roč. 16, č. 1 (2009), s. 29-38. ISSN1802-1484
   Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Uruba, Václav -Veselý, Jan - Radolf, Vojtěch - Bula, Vítězslav: Coherent structures in the flow inside a model of the human vocal tract with self-oscillating vocal folds. Acta Technica CSAV, Roč. 55, č. 4 (2010), s. 327-343. ISSN 0001-7043
   Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav: Comparison between the wall roughness effect and the free stream turbulence impact and their joint action on boundary layer development. ERCOFTAC Bulletin, Roč. 80, (2009), s. 82-86.
   Kellnerová, Radka ; Kukačka, Libor ; Jurčáková, Klára ; Uruba, Václav ; Jaňour, Zbyněk. PIV measurement of turbulent flow within a street canyon: Detection of coherent motion. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2012, Roč. 104, SI, s. 302-313. ISSN 0167-6105.
   Uruba, Václav: Dynamics of flow behind backward-facing step in a narrow channel, EPJ Web of Conferences, Vol. 45, Article No.: UNSP 01108, 8s, 2013, ISSN: 2100-014X.

Projekty
2017-2019 GA17-01088SProstorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku 3D
2014-2017 TA04020129Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů
2014-2017 TA04011437Přímá simulace vírových struktur v kompresorech metodou MILES-WBF
2013-2015 7AMB13PL003Modelování nestacionárních komplexních proudů
2010-2014 GAP101/10/1230Dynamika sekundárního proudění v kanálech
2008-2012 GA101/08/1112Řízení odtržení mezních vrstev
2006-2009 OC 114Fyzikální modelování transportních procesů v mikrometeorologických proudech
2005-2007 GA101/05/0675Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska hemodynamiky
2004-2008 IAA2076403Aktivní řízení proudění pomocí syntetických paprsků
2001-2003 GA101/01/0449Difuzorová proudění se speciálními okrajovými podmínkami
2000-2004 OC 715.90Fyzikální modelování difuze z bodových zdrojů v přízemní vrstvě městské zástavby
Výuka
ČVUT FSI
5. ročník
Aerodynamika
Turbulence
Smykové oblasti
Základy inženýrského experimentu - mechanika tekutin
Doktorské studium
Turbulence
Experimenální metody v mechanice tekutin

ZČU Plzeň
3. ročník
Mechanika tekutin
5. ročník
Zkoušení energetických strojů
Doktorské studium

Turbulence

UK MFF
5. ročník

Základy mechaniky tekutin a turbulence

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS