Oznámení o veřejných výběrových řízeních na dodávku zboží a služeb

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi majetku


Image1.jpg

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na určení osoby, která bude mít právo na uzavření smlouvy na koupi majetku zapsaného na LV č.724 v k.ú. Nučice u Rudné, obec Nučice, okres Praha Západ. Konkrétně jde o prodej parcel: parc.č.1156/2 o výměře 1248 m2, st. parc. č. 652 o výměře 269 m2, jejíž součástí je budova č.p. 415 (bývalá trafostanice) (dále jen „Nemovitosti“). Nabídky na koupi majetku musí být doručeny poštou anebo osobně do sídla Vyhlašovatele do 11. 3. 2020 do 14 hodin. Nabídka musí být doručena v neprůhledné obálce označené velkým nápisem „nabídka na koupi Nemovitostí Nučice u Rudné, neotvírat“.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS