Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu termomechaniky AV ČR

Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:
• svéprávnost1),
• bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
• vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné čin-nosti pracoviště,
• vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
• aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
• morální bezúhonnost,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel/ředitelka pracoviště nesmí být členem/členkou řídících nebo kontrolních or-gánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti praco-viště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období: pětileté od data jmenování do funkce

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

Přílohy k přihlášce:
• strukturovaný životopis,
• doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
• přehled dosavadní praxe,
• seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
• koncepce řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště (do 2 str. A4) ,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
• čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

1) Uchazeč/uchazečka, který/která není státním občanem/státní občankou České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný/á ucha-zeč/uchazečka k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Přihlášky musejí být doručeny na adresu:
Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
k rukám Ing. J. Dobiáše, CSc.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8

nejpozději do 28. srpna 2017 do 12:00 hodin v zalepené obálce označené nápisem Výběrové řízení – ředitel ÚT AV ČR, v. v. i.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS