Základní informace

Leták Ústavu termomechaniky 2019Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

Další zajímavé informace naleznete v našem propagačním letáku (ve formátu PDF).

Zdroje financování

Výzkum je financován ze dvou státních výzkumných záměrů, z grantů poskytnutých grantovými agenturami a ministerstvy České republiky, z rozpočtu Akademie věd, fondů Evropského společenství a kontraktů s průmyslovými partnery a veřejným sektorem.
Více...

Vzdělávání

Ústav termomechaniky poskytuje vzdělávání prostřednictvím akreditace doktorských a diplomových prací nabízených třemi univerzitami České republiky.
Více...

Konference a přednášky

Ústav termomechaniky pořádá národní a mezinárodní konference a semináře a vědecké přednášky prezentované pozvanými zahraničními a českými vědci.
Konference | Přednášky

Spolupráce

Ústav termomechaniky spolupracuje s řadou renomovaných zahraničních univerzit, výzkumných středisek a velkých i malých technologicky orientovaných firem a organizací ve veřejném sektoru.
Spolupráce s průmyslem | Spolupráce s veřejným sektorem

Vědecké společnosti

Ústav termomechaniky je sídlem několika vědeckých společností nebo jejich národních výborů. Naši zaměstnanci jsou členy významných zahraničních vědeckých společností, sdružení a komunit.
Více...

Vydavatelská činnost

Ústav termomechaniky rediguje a vydává dva vědecké časopisy, Inženýrskou mechaniku a Acta Technica, a sborníky z konferencí.
Více...


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS